Õppekorraldus & kvaliteedi tagamine

Õppekorraldus & kvaliteedi tagamine

Üldosa

Metsastuudio (Sinine ring OÜ) viib läbi erinevaid värvusõpetuse-, kunstididaktika- ja maalikoolitusi kunstihuvilistele, kunstitöötajatele ning üld- ja huvihariduse õpetajatele. 

Koolituste korraldamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusest, konkreetse koolituse õppekavast ja võimalusel Tellija soovidest.

Metsastuudio spetsiaalselt kunsti loomiseks ehitatud ateljee asub Rannakülas. Samuti viime vajadusel koolitusi läbi muudes sobilikes reaalsetes- ja e-õpikeskkondades.

Kõigil koolitajatel on vähemalt erialane magistritaseme kõrgharidus ja väljaõpe konkreetse koolituse läbiviimiseks.

Koolitusele registreerumine ja õppemaksu tasumine

Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda täites kodulehel vastav päringuvorm. Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas Sinine ring OÜ privaatsuspoliitikaga. 

Peale registreerumist võtame teiega ühendust ja kinnitame koolitusel osalemise vaba koha olemasolul. Õppekoha tagab osalustasu (esitatud kursuse tutvustuses kodulehel) tähtaegne tasumine. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel aadressil pohla@metsastuudio.eu ja taotleda õppemaksutagastust:

 • vähemalt 14 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 100% tasutud õppemaksust;
 • vähemalt 7 päeva enne koolitust on võimalik taotleda tagasi 50% tasutud õppemaksust.

Muudel juhtudel (incl koolituse katkestamine) õppetasust vabastamist ei toimu. Arve mittetasumisel tekib Sinine ring OÜ-l õigus edastada kliendi andmed ja maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa AS-ile Creditinfo Eesti.

Koolitusgrupi mittetäitumisel on stuudiol õigus koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti teel vähemalt kolm päeva ette ja tasutud õppemaks tagastatakse 100% .

E-kursustele registreerumine ja õppemaksu tasumine toimub vastavalt Sinine ring OÜ e-poe müügitingimustele.

Koolituse lõpetamine

Koolituse lõpetanuks loetakse õppija, kes on koolitusel osalenud nõutud mahus ja/või saavutanud õpiväljundid.
Õppijale väljastatakse tunnistus, kui ta saavutas õpiväljundid ja tõend, kui ta osales nõutud mahus, kuid ei tõendanud õpiväljundite saavutamist.

Kõik tunnistused nummerdatakse ja nende digitaalsed koopiad säilitatakse Sinine ring OÜ arhiivis 5 aastat.

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamiseks toimub pidev õppekavade ja koolitajate arendamine,  et võimalikult parimal viisil arvestada õppijate vajadustega ning toetada kokkulepitud õpiväljundite saavutamist.

Arendustegevuste sisend tuleb peamiselt kolmest allikast:

 • valdkonna (kunst ja kunstididaktika) uued teadmised ja praktikad,
 • õppijate tagasiside,
 • koolitajate ettepanekud.

Metsastuudio e-õppekeskkond, koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Kehtestatud juhatuse otsusega 25.02.2022

Õppekava rühmad

0213 humanitaaria- ja kunsti õppevaldkond: maalikursused

0114 aineõpetaja koolitus: värvusõpetuse ja akvarellmaali didaktika kursused

Õppekavad

Õppekavad

Vastutav koolitaja: Annely Köster, MA

Akvarellmaal

Õppekava rühm: 0213 Humanitaaria- ja kunsti õppevaldkond
Eesmärk: akvarellmaali praktiseerimine ja tehnilise enesekindluse saavutamine maalides
Sihtgrupp: täiskasvanud enesearengu eesmärgil
Õppe alustamise tingimused: sooviavalduse alusel

Õppekava on jagatud mooduliteks, ühe mooduli maht on 8 kuni 12 akadeemilist tundi.
Kogu õppekava maht on 120 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: koolituse lõpetaja

 • valib vastavalt maaliainesele ja sihile sobivad töövahendid, -materjalid ja tehnikad
 • kavandades kasutab teadlikult hele-tumedust, koloriiti ja kompositsiooni soovitud mõjususe saavutamiseks
 • planeerib iseseisvalt akvarellmaali tehnilise teostuse etapid
 • maalib ja on oma töö tulemusega rahul
 • analüüsib oma maale ja märkab arenguvajadusi :)

Hindamimeetodid: tööprotsessi ja valminud maalide grupianalüüs

Hindamiskriteeriumid: lepitakse õppijatega kokku iga konkreetse mooduli alguses

Lõpetamise tingimused: vt. õppekorralduse alused

Värvusõpetuse didaktika

Õppekava rühm: 0114 Aineõpetaja täienduskoolitus
Eesmärk: toetada kunstiõpetaja professionaalset arengut läbi värvusõpetuse didaktika süsteemse käsitlemise.
Kursuse didaktikapõhimõtted on ülekantavad muudele õppevaldkondadele.
Sihtrühm: üldharidus- ja kunstikooli õpetaja
Õppe alustamise tingimused: sooviavalduse alusel

Õppekava maht on 40 akadeemilist tundi, sh 28 tundi kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd

Õpiväljundid: kursuse lõpetaja

 • kombineerib värvusõpetuse teooriat ja praktikat õppeülesannetesse ning analüüsib ülesandeid didaktika põhimõtetest lähtudes;
 • mõistab juhendamise rolli lähtuvalt õpilase tasemest;
 • loob praktiliseks kasutamiseks värvusõpetuse õppevahendite komplekti.

Lõpetamise tingimus: arvestus, mille saamiseks on nõutav aktiivne osavõtt (min. 80% auditoorsest tööst) ning iseseisvate ülesannete ja kursuse lõputöö tähtaegne esitamine ning vastavus õpiväljunditele. Väljastatav dokument vt. õppekorralduse alused.